GNotary client 0.11

GNotary client 0.11

Horst Herb – Open Source
The GNotary client is a multi-platform GUI client that allows you to select files via drag and drop from any file manager, create the secure hash sums for each file, and submit the hash list to a list of digital notary servers. Optionally, all selected files can be backed up into a zip archive. It is written in Python and requires the wxPython toolkit.

Tổng quan

GNotary client là một Open Source phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Horst Herb.

Phiên bản mới nhất của GNotary client là 0.11, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

GNotary client đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

GNotary client Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho GNotary client!

Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản